Casa Y Mas

Algemene voorwaarden

Huurcontract voor een vakantiewoning te Spanje, verblijf voor max. 14 personen

Tussen de ondergetekenden:

BLUEBERRIES bvba, de VERHUURDER, Prins Alberstraat 33 bus 50, 1050 Brussel

en

De Heer en/of Mevrouw…………………………………………………………., de HUURDER wonende te …………………………………..…………………………… Tel..:………………… Nr identiteitskaart………………………………………………GSM……………………………

e-mail:……………….…@………….…………Bankrekening………………………………….. Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

1. VERHUUR EN HUUR

a. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis gelegen in Spanje, Villa CasYmas, Calle Azahar 179 – Estepona, Malaga , verder genoemd als het gehuurde.

omvattende living, keuken, eetplaats, zeven slaapkamers, zeven badkamers, gastentoilet, berging, terras Oost-kant, overdekt terras West-kant met zithoek, eettafel, buiten BBQ, 2 garages, grondstuk van 2500m², zwembad.

b. Inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd.

c. De eigendom wordt verhuurd als vakantieverblijf voor max.14 personen. De identiteit van de gasten komt overeen zoals bij de boeking aangegeven. Deze worden aan de locale politie doorgegeven volgens de locale wetgeving en worden voor geen andere doelenden gebruikt.

Minimum leeftijd van de primaire huurder is 30 jaar.

d. Het is HUURDER niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven, of het gehuurde als professionele activiteit te gebruiken.

e. De HUURDER verklaart dat hij in het gehuurde zijn hoofdverblijfplaats niet zal vestigen, zodat eventuele wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de gezinswoning op onderhavige overeenkomst niet van toepassing zullen zijn.

De HUURDER mag de bestemming van de woning niet veranderen, noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten overdragen. Hij zal het gehuurde goed als een goede huisvader betrekken.

f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het gehuurde, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage inclusief een normaal verbruik van elektriciteit en water.

g. TOEGANG, de code wordt 2 dagen voor de aanvang doorgegeven.

De code wordt opgestuurd enkele dagen voor uw vertrek De HUURDER krijgt de code enkel na volledige betaling van het huursaldo en de waarborg,. Bij vergeten van de code, blokkeren van de code is er een sleutel beschikbaar en kan men steeds terecht bij uw aangestelde housekeeper. Bij eventuele noodgevallen en/of problemen kan steeds beroep op hem/haar gedaan worden.

h. ZWEMBAD

De huurder blijft aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken.

Er mag NIET gedoken worden in het zwembad.

Bij een ongeval kunnen de verhuurder en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.

2. DUUR

Deze huurovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van …………………………………………………… De huurperiode gaat in op : …………………………………om…………..uur ten vroegste. De huurperiode eindigt op:………………………………….om…………..uur ten laatste. Gelieve deze vertrek- en aankomsttijden strikt te respecteren.

3. HUURPRIJS

De huurprijs voor deze periode bedraagt: € ...............

4. BETALING VOORSCHOT - SALDO

30 % van de verhuurprijs zal binnen de week na ondertekening van dit contract betaald worden via overschrijving op

bankrekening BE 85 0018 0561 6806 € ………………………

Uiterste betalingsdatum :…………………….

SALDO De overige 70 % van de verhuurprijs wordt betaald ten laatste 2 maanden vóór de aanvang van de huurperiode via overschrijving op BE 85 0018 0561 6806 €…………………….. Uiterste betalingsdatum:……………………..

5. INVENTARIS

inventaris wordt bij aankomst afgegeven en bij vertrek opgenomen. De Huurder kan tot 48 uur na het ingaan van de huurperiode de eigenaar op de hoogte brengen van de gebreken of tekorten. De verhuurder kan tot 48 uur na beêindigen van de huurperiode de verhuurder op de hoogte brengen van de gebreken of tekorten.

6. WAARBORG

Voor een goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen zal de HUURDER een waarborg stellen van 2.500 EURO.

De waarborg wordt betaald op zelfde rekeningnummer BE 85 0018 0561 6806 vóór de aanvang van de huurperiode. Uiterste betalingsdatum:……………………

Indien de waarborg niet is betaald voor begindatum van de huur wordt de toegang tot het gehuurde niet toegestaan en blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot.

De waarborg zal worden terugbetaald na correcte afloop van de onderhavige huurovereenkomst en bij volledige uitvoering van de verplichtingen. De waarborg wordt ten laatste terugbetaald 14 dagen na het beëindigen van de huurperiode. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen.

Gelieve een copie van eigen verzekering bij te voegen.

7. ANNULERING

Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

Bij annulering na ondertekening van het contract wordt het volledige voorschot aangerekend.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot ...... weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij ...…% van de huurprijs verschuldigd;

Bij annulering tot ...... weken voor de begindatum blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. De waarborg wordt teruggestort wanneer bovenstaande verplichtingen zijn nagekomen.

Annulatie door de verhuurder door overmacht: een andere periode kan worden afgesproken, zoniet wordt de volledige reeds gestorte som terugbetaald.


8. VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximumaantal personen

De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:

a.Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.

b.Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.

c.Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.

9. VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

De verhuurder brengt de eigenaar / tussenpersoon onmiddellijk op de hoogte bij breuk, schade zodat deze tijdig kunnen zorgen voor herstel/vervanging .

Een eindschoonmaak is in de huurprijs inbegrepen.

10. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met een toeslag voor de gemaakte kosten en administratie.

11. KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen.

12. WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenk­omst niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemoti­veerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

13 AANSPRAKELIJKHEID

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom het gehuurde. De verhuurder is tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen

14 BIJKOMENDE DIENSTEN

Bijkomende geboekte diensten worden ter plaatste betaald.

Opgemaakt in twee exemplaren te……………………op………………………….

Handtekening HUURDER (1) Handtekening VERHUURDER